LSTA strategija

LIETUVOS RESPUBLIKOS STALO TENISO ASOCIACIJOS PLĖTOJIMO
IR SPORTO STRATEGIJOS PLANAS 2009 – 2018 METAIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Lietuvos stalo teniso asociacija vadovaujasi Lietuvos įstatymais, LTOK, ITTF, ETTU įstatais, Lietuvos sporto federacijų statutu ir savo įstatais, pripažįsta Olimpinės chartijos principus. Lietuvos stalo teniso asociacijos bendrosios nuostatos: kartu su kitomis sporto įstaigomis ir organizacijomis plėtoti ir populiarinti stalo tenisą Lietuvoje, panaudojant jį kaip fizinio auklėjimo ir sveikatos stiprinimo priemonę, prisidėti prie valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo; parengti ilgalaikę stalo teniso plėtros programą Lietuvoje ir ją įgyvendinti, remti stalo teniso veteranų, vaikų bei šeimų, neįgaliųjų mėgėjišką sportą; rengti Lietuvos čempionatus ir kitus sportinius renginius; užtikrinti nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą įvairaus rango tarptautinėse varžybose, sportininkų, trenerių, teisėjų tobulinimąsi, ryšius su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis; tvarkyti Lietuvos stalo teniso apskaitą; ginti asociacijos narių teises ir jiems atstovauti LTOK, Kūno kultūros ir sporto departamente ir kt., atstovauti Lietuvos stalo teniso interesams ETTU, ITTF ir kitose tarptautinėse sporto organizacijose.
 
STRATEGINIAI TIKSLAI
1990 m. kovo 11 d. Lietuva atkūrusi valstybingumą, Lietuvos Respublikos Konstitucija sudarė prielaidas Lietuvos stalo teniso asociacijai nustatyti savo strateginius tikslus, pirmiausia − atnaujinti savo narystę Tarptautinėje stalo teniso federacijoje ir įstoti į Europos stalo teniso Sąjungą.
Šį strateginį tikslą LSTA įvykdė 1992 metais. Lietuvos stalo teniso asociacijos plėtros strateginis tikslas yra sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui užsiimti stalo teniso veikla, tokiu būdu sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, piliečių sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius, ir tuo pačiu sukuriant socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai. Turėdama 43 klubus, kuriuose dirba 80 trenerių, 50 iš jų dirba pilną etatą, bei treniruojasi 2400 sportininkų, 2008 m LSTA yra viena iš stipriausių sporto organizacijų Lietuvoje.  Ilgalaikiai Lietuvos stalo teniso asociacijos plėtojimo strateginiai tikslai: ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, stengiantis kuo daugiau gyventojų įtraukti į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas, deramai rengti didelio meistriškumo sportininkus olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams, vystyti ir propaguoti stalo teniso sportą ir olimpinį judėjimą Lietuvoje, gerinti stalo teniso sporto meistriškumo rezultatus, o taip pat naudoti kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, laisvalaikio bei poilsio praleidimo priemonę visuomenėje, gausinti sportuojančiųjų skaičių sporto klubuose, sporto mokymo įstaigose, sporto viešosiose įstaigose, sporto klubų plėtra, rengti stalo teniso rinktinių: suaugusių, jaunimo, jaunių, vaikų optimalią varžybų, rinktinių ruošimo sistemą, užtikrinant optimalią varžybų sistemą, profesionaliai tobulinant sporto specialistų intelektualinį potencialą, koncentruojant mokslinį–metodinį, informacinį aprūpinimą, koordinuojant finansinius ir materialinius išteklius, toliau tobulinant sportininkų, trenerių skatinimo sistemą, talentingų sportininkų paieškos, atrankos ir išsaugojimo didžiajam sportui organizacinę sistemą. Teikti treneriams, vadybininkams mokslines praktines rekomendacijas, profesionaliai atrinkti rinktinės kandidatus, nustatyti jų potencines galias, rengimo būdus ir priemones numatytiems sportiniams rezultatams pasiekti, kuri leistų Lietuvos stalo tenisininkams neprarasti pozicijų vis sudėtingesnėje konkurencinėje kovoje dėl medalių olimpinėse, pasaulio, Europos ir tarptautinėse varžybose, nes didelio meistriškumo sportininkai – tai patikimas ir taikus būdas paskelbti pasauliui apie savo šalį, garsinti jos vardą pasaulyje.
 
  
STRATEGIJOS SIEKIAI IR UŽDAVINIAI
 
Prioritetai
Sukurti nuoseklią, ilgalaikę ir veiklią talentingų sportininkų paieškos, atrankos ir išsaugojimo didžiajam sportui organizacinę sistemą;
Gausinti sportuojančiųjų skaičių sporto klubuose, sporto mokymo įstaigose, sporto viešosiose įstaigose;
Sporto klubų plėtra miestuose ir rajonuose;
Partnerystės su tarptautinėmis sporto organizacijomis ITTF ir ETTU plėtojimas ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymas;
Informacijos sisitemos integracija į Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategiją;
Sporto bazių plėtra ir renovacija.
 
Tikslas 
Sudaryti sąlygas gyventojams kultivuoti stalo tenisą, siekti didelių sportinių laimėjimų varžybose, gėrėtis ir žavėtis geriausių sportininkų ir komandų rezultatais, žaidimu;
Integruoti stalo tenisą į švietimo sistemas (gimnazijas, bendro lavinimo ir kitas mokyklas);
Tobulinti sukurtą didelio meistriškumo sportininkų rengimo ir valdymo sistemą. Laikyti, kad olimpinio judėjimo plėtra, sportininkų rengimas ir dalyvavimas vasaros olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose yra svarbi valstybės politikos dalis, padedanti įgyvendinti Lietuvos įvaizdžio formavimą tarptautinëje arenoje;
Įgyvendinti antidopingo programą remiantis Tarptautine antidopingo strategija.
 
 
Uždaviniai
 1. Tobulinti didelio meistriškumo sportininkų ugdymo sistemą centralizuojant Lietuvos rinktinių rengimo valdymą ir jos rengimui kooperuojant lėšas.
 2. Nustatytimeistriškumo raidos tendencijas, analizuoti geriausių pasaulio sportininkų rengimo metodikas, sudaryti sportininkų parengtumo ir varžybinės veiklos modelines charakteristikas.
 3. Sukurti sportininkų rengimo programas, nuolatos vertinti parengtumo lygį, numatyti, kokiomis priemonėmis jie gali pasiekti geriausius sportinius rezultatus.
 4. Tirti rinktinės kandidatų rengimą, tobulinti planavimą ir treniruotės metodikas. Vykdyti sporto specialistų, dirbančių programoje, kvalifikacijos tobulinimą. Tam rengti kursus, mokslines konferencijas, seminarus.
 5. Kryptingai valdyti sportininkų rengimą, kad Olimpinėse, pasaulio, Europos, tarptautinėse varžybose jie pasiektų geriausius rezultatus.
 6. Skatinti vadybininkus ir trenerius domėtis ir tikslingiau ir veiksmingiau naudoti pažangiausius ir naujausius mokymo metodus ir mokslininkų rekomendacijas.
 7. Remiantis moksliniais tyrimais ir praktika, parengti gabių ir talentingų sportininkų atrankos kriterijus.
 8. Sudaryti olimpinės pamainos (2012 m. vasaros OŽ) ir potencialiosios pamainos (2016 m. vasaros OŽ ) sportininkų rengimo programas bei suinteresuotoms organizacijoms numatyti jų tolesnio ugdymo priemones.
 9. Aktyviai dalyvauti ITTF ir ETTU veikloje, ginti nacionalinius interesus. Siekti aktyvaus vaidmens, bendradarbiavimo Šiaurės šalių, Baltijos ir Rytų Europos regione.
 10. Kartu su švietimo įstaigomis tobulinti ikimokyklinių įstaigų ir pradinių mokyklų mokymo programas siekiant, kad šių įstaigų auklėtiniai bûtų supažindinami su pagrindiniais stalo teniso technikos elementais, siekti daugiau mokinių įtraukti į sporto klases, popamokinę sportinę veiklą.
 11. Organizuoti mokomąją sportinį darbą vasaros laikotarpiu ir tam numatyti reikiamas priemones ir lėšas.
 12. 12. Stalo teniso paveldo kaupimas ir išsaugojimas.
 13. Stalo teniso sporto bazių (sporto mokymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, sporto klubų) plėtra ir renovacija.
 14. Greta valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų, kaupti įvairių institucijų, organizacijų, fondų, privačias lėšas ir efektyviai jas panaudoti.
 15. Rengti tarptautines stalo teniso sporto varžybas, sudaryti svarbiausių tarptautinių varžybų reitingus.
 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS STALO TENISO 2009−2018 METŲ VARŽYBŲ RENGINIAI

EIL
Renginio pavadinimas
Metai
Organizuoja
Dalyvauja
Nr.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TARPTAUTINIAI RENGINIAI
1
Olimpinės žaidynės
 
 +
 
 
 
 +
 
 
 
 +
TOK
Nac. rinktinė
2
Kvalifikacinis turnyras į
 
 +
 
 
 
 +
 
 
 
 +
ETTU
Nac. rinktinė
 
 Olimpines žaidynes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Pasaulio asmeninis
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
ITTF
Nac. rinktinė
 
čempionatas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Pasaulio komandinis
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
ITTF
Nac. rinktinė
 
čempionatas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Pasaulio PRO turai
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ITTF
Nac. rinktinė
6
Pasaulio veteranų
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITTF
Nac. rinktinė
 
čempionatas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Europos komandinis
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ETTU
Nac. rinktinė
 
asmeninis čempionatas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Europos Nacijų lyga
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ETTU
Nac. rinktinė
 9
Europos TOP – 12 turnyras
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ETTU
Nac. rinktinė
10
Europos veteranų
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ETTU
Nac.veteranų
 
čempionatas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
11
Europos jaunių-jaunučių
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ETTU
Nac. jaunių
 
čempionatas, TOP – 12 turnyras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinės
12
Europos mini jaunučių
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ETTU
Nac. vaikų
 
čempionatas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinės
13
Šiaurės šalių čempionatas
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
NETU
Nac. rinktinė
14
Baltijos šalių čempionatas
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 
Nac. rinktinė
15
Europos jaunimo
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
ENOKA
Nac. jaunių
 
olimpinių dienos festivalis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
16
Baltijos jûros šalių
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valstybių
Nac. jaunių
 
jaunių sporto žaidynės
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
org. komitetai
rinktinė
17
Baltijo šalių jaunių
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
Valstybių
Nac. jaunių
 
žaidynės, pirmenybės
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
federacijos
rinktinė
18
Atviri suaugusių, jaunių
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
Valstybių
Nac. rinktinė
 
ir jaunučių čempionatai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
federacijos
 
19
Europos vaikų, jaunučių, jaunių
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
ETTU
Nac vaikų rinktinė
 
stovyklos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS RENGINIAI
1
Suaugusių asmeninis čempionatas
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
Miestų, rajonų
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
2
Suaugusių komandinis čmpionatas
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
Klubų rinktinė
 
1,2,3,4,5 lygų pirmenybės
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
LSTA taurės varžybos
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
Miestų, rajonų
 4
Suaugusių TOP-12
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
rinktinė
5
Pasaulio lietuvių žaidynės
 
 +
 
 
 
 +
 
 
 
 +
Organizacinis
Miestų, rajonų
 6
Tautinė olimpiada
 
 
 +
 
 
 
 +
 
 
 
komitetas
rinktinė
7
Atrankinės į čempionatą
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
Miestų, rajonų
 
varžybos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
8
Jaunimo sporto žaidynės
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Org. Komitetas
Miestų, rajonų
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
9
Jaunių sporto žaidynės
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
Org. Komitetas
Miestų, rajonų
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
10
Jaunučių sporto žaidynės
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Org. Komitetas
Miestų, rajonų
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
11
Jaunimo pirmenybės
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
Miestų, rajonų
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rinktinė
12
Jaunių asm.- kom. pirmenybės
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA, LMSSC
Miestų, rajonų
 13
 TOP – 12 turnyras
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 LMSSC
rinktinė
14
Jaunučių asm.- kom. pirmenybės
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA, LMSSC
Miestų, rajonų
 15
 TOP – 10 turnyras
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 LMSSC
rinktinė
16
Veteranų čempionatas
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
Miestų, rajonų
 17
 Vaikų asmeninės pirmenybės
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 LSTA,LMSSC
rinktinė
18
Sporto stovyklos vaikų,jaunučių
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
LSTA
Nac. Rinktinės
 
jaunių,suaugusių rinktinėms
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS STALO TENISO ASOCIACIJOS
PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS 2009−2018 METŲ LAIKOTARPYJE
EIL
Renginio pavadinimas
Metai
Nr.
2009
2018
1
Stalo teniso klubų skaičius.
 43
54
2
Stalo tenisininkų skaičius klubuose.
900
1400
3
Stalo teniso mokyklų, skyrių skaičius sporto mokyklose
 35
40
4
Stalo teniso sporto klasių skaičius mokyklose.
 –
 
5
Stalo tenisą lankančių sportininkų skaičius
 V.1500
V. 2500
 
sporto mokyklose (v., m.).
 M. 800
M. 1600
6
Suaugusiųjų stalo teniso sportuotojų
V.500
V.1000
 
skaičius (v., m.).
 M.250
M. 700
7
Stalo teniso sportuotojų veteranų
 V. 200
V. 400
 
skaičius (v.,m.).
M.  70
M. 250
8
Stalo teniso bazių (mokyklose, klubuose) skaičius.
 40
60
9
Stalo teniso bazių skaičius dideliam
 1 (Šalčininkai)
 
 
meistriškumui ugdyti.
 
 
10
Stalo teniso trenerių skaičius klubuose.
20
 
11
Stalo teniso trenerių skaičius sporto
 50 etatiniai
 
 
mokyklose.
 30 neetatiniai
 
12
 Stalo teniso lincencijas turinčių trenerių
 
 
 
skaičius.
 
 
13
Partnerystė su stalo teniso tarptautinėmis
 
 
 
organizacijomis.
 
 
14
Visuomenės informavimo skaičius
 
 
 
(spauda, televizija, internetas ir kt.).
 
 
15
Privataus sektoriaus finansinis indelis
 
 
 
 
English EN Lithuanian LT