Skelbiamas 2021 m. viešas konkursas LSTA prezidento pareigoms užimti

Vadovaudamasi Lietuvos stalo teniso asociacijos (toliau –Asociacijos) Vykdomojo komiteto posėdžio protokolu Nr. 4 (2021 m. kovo 10 d.), LSTA Rinkimų komisija skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidento (toliau – Prezidento) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 4 metai, pagal įstatų 7.11.4. punktą, perrinkimo atveju iki artimiausios ataskaitinės konferencijos). Rinkiminėje konferencijoje Prezidentas renkamas pirmasis, absoliučia balsų dauguma, jei kandidatų daugiau nei trys – atmetimo būdu, mažiausiai balsų surinkusio asmens nenaudai. Kandidatas nesilaikęs rinkimų tvarkos ir reikalavimų, negali būti renkamas LSTA Prezidentu.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis universitetinį išsilavinimą, išmanantis Lietuvos sporto politiką ir sistemą, išmanantis Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūrą ir sportą, Lietuvos stalo teniso asociacijos įstatus, pasirengęs jais vadovautis veikloje, jeigu būtų išrinktas Prezidentu. Kandidato į Prezidento pareigas veikla turi rodyti jo vadybinę patirtį, bendravimo, bendradarbiavimo ir derybų gebėjimus, gerą kalbų mokėjimą (lietuvių anglų). Kandidatas į Prezidentus turi išmanyti LSTA tikslus ir siekti įgyvendinti jos misiją, puoselėti LSTA vertybes, būti motyvuotam rūpintis Asociacijos veiklos kokybe ir turėti žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Prezidento pareigoms vykdyti.

Kandidatuoti į Prezidento pareigas negali asmuo, kuris:
– būdamas LSTA VK Rinkimų komiteto narys nenusišalino nuo Pretendentų svarstymo ir Kandidatų siūlymo LSTA Konferencijai;
– buvo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
– buvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti Pareiškinius dokumentus užklijuotame voke iki 2021 m. balandžio mėn. 20 d.,  LSTA generalinei sekretorei asmeniškai, išsiųsti registruotu paštu arba įteikti kurjerių tarnybai ne vėliau kaip iki pranešime apie Viešą konkursą nurodyto termino pabaigos.

Kiekvienas Pretendentas privalo pateikti Pareiškinius dokumentus lietuvių kalba:
1. Prašymą dalyvauti viešame konkurse pagal pateiktą formą;
2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Pretendento išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pretendento duomenų anketą, užpildytą pagal pateiktą formą;
5. Pretendento veiklos, jį išrinkus Prezidentu, programą (ir skaitmeninė versija, ją pateikęs pretendentas sutinka, kad dokumentai būtų viešinami LSTA svetainėje)
6. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos, užpildytą pagal pateiktą formą.

Pastaba: 2–3 punktuose nurodytų Pareiškinių dokumentų originalai turi būti pateikti LSTA VK Rinkimų komitetui pareikalavus, jeigu Pretendento kandidatūrą bus nuspręsta siūlyti į Kandidatus ir teikti LSTA rinkiminei Konferencijai.

LSTA Rinkimų komitetą sudaro:
1. Aurelija Kybartaitė
2. Gediminas Gataveckas
3. Eglė Kažytė

Po dokumentų pateikimo datos per tris darbo dienas, bus atplėšiami vokai ir susipažįstama su gautais dokumentais. Jeigu komitetas nuspręs organizuoti susitikimą su kandidatais, apie susitikimo datas informuos pretendentus.
Iškilus klausimams dėl LSTA Prezidento rinkimų prašome teirautis LSTA generalinės sekretorės Justės Mažeikienės (elektroninio pašto adresas: info@stalotenisas.lt, telefono numeris: +370 618 12300).

Informacija kandidatams į VK narius
  • Kandidatai į VK narius kandidatuoja atsiųsdami motyvacinį laišką (kodėl norite būti LSTA VK nariu, kuo prisidėtumėte prie LSTA veiklos) su 5-ių LSTA narių rekomendacijomis. 
  • Kandidatūras teikti elektroniniu paštu info@stalotenisas.lt iki balandžio 20 d. 
 
 

Nepavyko rasti.

English EN Lithuanian LT