Įstatai

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

 1. BENDRIEJI NUOSTATAI
 • Lietuvos stalo teniso asociacija (toliau LSTA) – savarankiška Lietuvos Respublikos ne pelno siekianti visuomeninė sporto organizacija, vienijanti registruotas asociacijas bei kitas organizacijas, klubus, asmenis, kultivuojančius stalo tenisą, tęsianti 1928 m.įsteigto Lietuvos sporto lygos ping-pongo komiteto veiklos tradicija.
 • LSTA veikla grindžiama viešumo, kolegialumo, savarankiškumo, savivaldos, asmeninės atsakomybės ir demokratiško klausimų sprendimo principais. Su valstybinėmis organizacijomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis LSTA bendradarbiauja abipusio susitarimo principais.
 • Savo veikloje LSTA vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto bei kitais įstatymais, teisės aktais, šiais Įstatais, pripažįsta ir laikosi Tarptautinės stalo teniso federacijos (toliau ITTF) ir Europos stalo teniso sąjungos (toliau ETTU) įstatų.
 • LSTA yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau LTOK) narė. Vadovaudamasi Olimpine chartija, LTOK įstatais ir vykdydama LTOK nutarimus, dalyvauja olimpiniame judėjime.
 • LSTA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis asociacijos teisinę formą, pavadinimą „Lietuvos stalo teniso asociacija“, vedantis savarankišką apskaitą, turintis savo turtą, antspaudą, atskaitomąją bei valiutinę sąskaitas viename ar keliuose iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų, veliavą, nario ženklą, garbės nario ženklą ir kitą atributiką (simboliką).
 • LSTA veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Teisinė forma – asociacija.
 1. LSTA UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR VEIKLOS TIKSLAI

      2.1 LSTA siekia:

      2.1.1. vystyti ir propaguoti stalo teniso sportą ir olimpinį judėjimą Lietuvoje, gerinti stalo teniso sporto meistriškumo rezultatus, o taip pat naudoti kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, laisvalaikio bei poilsio praleidimo priemonę visuomenėje;

2.1.2. skatinti bei palaikyti bet kokią veiklą, susijusią su LSTA užsibrėžtais tikslais;

2.1.3. koordinuoti stalo teniso sportą Lietuvos kūno kultūros ir sporto sistemoje;

2.1.4. teisiškai ginti stalo teniso sportą, o taip pat ir LSTA narių teises bei interesus;

2.1.5. plėtoti sportinius ryšius su kitų valstybių sporto federacijomis ir lietuvių išeivija;

2.1.6. atstovauti Lietuvos stalo teniso sportą ITTF, ETTU ir NETU organizacijose, kituose        susivienijimuose bei organizacijose.

2.2. LSTA funkcijos:

2.2.1. rengia, vykdo bei padeda įgyvendinti visas priemones, reikalingas stalo teniso sporto vystymui (varžybų organizavimas, teisėjų ruošimas, materialinės bazės kūrimas, kvalifikacijos tobulinimas ir kt.).

2.2.2. sudaro sporto varžybų kalendorių, organizuoja ir kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi LSTA nariai. Vykdo licencijų registrą. Kaupia ir tvarko stalo teniso archyvinę, istorinę medžiagą susijusią su stalo tenisu.

2.2.3. pagal savo kompetenciją koordinuoja Lietuvoje veikiančių sporto klubų, sporto mokyklų bei kitų visuomeninių sporto organizacijų, praktikuojančių stalo teniso veiklą, kiek tai susiję su šia sporto šaka;

2.2.4. sudaro sutartis su įvairių amžiaus grupių Lietuvos nacionalinių rinktinių nariais;

2.2.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamentu bei LTOK;

2.2.6. padeda kompetetingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones;

2.2.7. sudaro įvairias komisijas atskiriems klausimams spręsti;

2.2.8. leidžia LSTA biuletenį, tvarko LSTA interneto svetainę;

2.2.9. organizuoja bei vykdo įvairius renginius, propaguojančius stalo teniso sportą, o taip pat priemones, kurių tikslas yra remti LSTA veiklą;

2.2.10. atstovauja LSTA narių interesus valstybinėse organizacijose ir asociacijose, bendradarbiauja su jomis, palaiko ryšius su kitų šalių federacijomis bei lietuvių išeivija;

2.2.11. sudaro prielaidas sporto veteranams tęsti jų mėgėjišką sportinę ir visuomeninę veiklą;

2.2.12. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja asociacijos tikslus ir uždavinius;

2.2.13. steigia visuomenines informavimo priemones, užsiima leidyba;

2.2.14. perka ar kitaip įgyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja;

2.2.15. samdo asmenis, įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.16. gauna lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių asociacijų, nevalstybinių organizacijų. fondų, taip pat fizinių asmenų;

2.2.17. steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal LR įstatymus;

2.2.18. steigia labdaros ir paramos fondus;

2.2.19. gauna paramą bei paramos būdu gautas lėšas naudoja įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

2.2.20. pagal ITTF ir ETTU nustatytus reikalavimus tvarko sportininkų, išvykstančių rungtyniauti į užsienio klubus, taip pat užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos klubus, registracijos dokumentus;

2.2.21. prireikus tarpininkauja, kad sporto klubai, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti stalo teniso specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo bei kitas sutartis su užsienio klubais ar kitomis organizacijomis.

2.2.22. organizuoja įvairių amžiaus grupių asmeninius čempionatus ir komandines pirmenybes, kuriuos vykdo atitinkami organizaciniai komitetai;

2.2.23. organizuoja įvairių amžiaus grupių rinktinių dalyvavimą oficialiose TOK, ITTF, ETTU, NETU ir Baltijos šalių varžybose (čempionatuose);

2.3. LSTA įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai. LSTA gali vykdyti šią komercinę ūkinę veiklą (nurodant veiklos kodus pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (47.61);

kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.62);

nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas (68.20);

automobilių nuoma (77.11);

kitos sausumos transporto įrangos nuoma  (77.12);

sporto įrangos nuoma (77.21.40);

rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

reklama  (73.11);

fotografavimo veikla  (74.20);

kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla (74.90);

kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba (59.11);

sporto arenų ir stadionų eksploatavimo veikla  (93.11);

kita sportinė veikla  (93.19)

kita, niekur kitur nepriskiriama, poilsio organizavimo veikla  (93.29);

 1. NARYSTĖ

3.1. LSTA nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įsteigti juridiniai asmenys nepriklausomai nuo jų teisinės formos, ir fiziniai asmenys, pripažįstantys LSTA įstatus.

3.2. Juridinių asmenų (tikrųjų narių) LSTA narystės suteikimo klausimus sprendžia LSTA Vykdomasis komitetas (toliau LSTA VK) paprastai per vieną mėnesį nuo dokumentų pateikimo. Juridiniai asmenys, ketinantys tapti tikraisiais LSTA nariais, nepriklausomai nuo jų teisinės formos, pateikia LSTA VK nustatytos formos rašytinį prašymą, kompetetingo organo sprendimą tapti LSTA nariu, savo registracijos pažymėjimo ir steigimo dokumento (įstatų, steigimo sandorio ar pan.) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. LSTA VK turi teisę paprašyti kandidato į LSTA narius pateikti bet kokius kitus dokumentus bei duomenis apie kandidato veiklą, kurie, VK nuomone, gali padėti nuspręsti dėl kandidato tinkamumo į LSTA narius. LSTA nariu tampama kitą dieną po to, kai LSTA VK priima nutarimą dėl naujo nario priėmimo į asociaciją ir naujasis narys sumoka stojamąjį nario įnašą.

3.3. LSTA VK sprendimu narystė LSTA gali būti sustabdoma laikotarpiui iki 3 metų. Konkretų sustabdymo laikotarpį nustato VK, atsižvelgdamas į sustabdymo priežastis ir kitas aplinkybes. Narystės sustabdymo laikotarpiu LSTA narys negali naudotis LSTA nario teisėmis bei neprivalo vykdyti LSTA nario pareigų, nustatytų šių Įstatų 5.1.5. punkte, išskyrus pareigas, atsiradusias iki narystės sustabdymo.

3.4. Narystė LSTA gali būti sustabdoma:

3.4.1. LSTA nario prašymu;

3.4.2. dėl kitų priežasčių, nesudarančių pagrindo pašalinti narį iš LSTA šiuose Įstatuose nustatyta tvarka ir pagrindais, tokių kaip sistemiški neesminiai LSTA įstatų pažeidimai, LSTA vidaus dokumentų pažeidimai, nepagarbus elgesys kitų LSTA narių atžvilgiu ir pan.

3.5. Narystė LSTA atnaujinama LSTA VK sprendimu, išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta, ar suėjus sustabdymo terminui, tačiau tik pagal atskirą nario, kurio narystė sustabdyta, rašytinį prašymą. Nepateikus tokio prašymo, narystės sustabdymas tęsiasi iki prašymo pateikimo ir LSTA VK sprendimo priėmimo ar nario pašalinimo iš LSTA.

3.6. Narystė LSTA baigiasi LSTA nariui pateikus LSTA VK motyvuotą pareiškimą dėl narystės baigimo – nuo tokiame pareiškime nurodytos dienos, narį pašalinus iš LSTA – nuo atitinkamame sprendime nurodytos dienos, o taip pat nariui nustojus galioti kaip juridiniam asmeniui.

3.7. Narys, savo noru išstojęs iš LSTA, vėl gali būti priimtas tik po trijų mėnesių nuo išstojimo datos, jeigu LSTA VK nenusprendžia kitaip. Narys, pašalintas iš LSTA, vėl gali būti priimtas į LSTA narius tik LSTA konferencijos sprendimu.

3.8. LSTA narys gali būti pašalintas iš asociacijos LSTA VK sprendimu, jei jis nesilaiko LSTA įstatų, metų bėgyje nesumoka nario mokesčio, nedalyvauja LSTA veikloje, padaro Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų pažeidimą, blogina LSTA reputaciją, diskredituoja LSTA vardą Lietuvos Respublikoje ar už jos ribų, kliudo LSTA siekti jos tikslų, ar jo narystės LSTA sustabdymas tęsiasi ilgiau, nei 3 metus.

3.9. LSTA narys taip pat gali būti pašalintas iš asociacijos LSTA VK sprendimu, kuomet jis nebefunkcionuoja, t.y. faktiškai nebevykdo savo veiklos. Veiklos vykdymo kriterijus, taikytinus LSTA nariams, nustato LSTA VK.

3.10. Narys laikomas pašalintu ir netenka LSTA nario teisių ir pareigų nuo LSTA VK sprendimo priėmimo momento. Pašalintas narys, nesutikdamas su pašalinimu, turi teisę ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) dienų nuo sprendimo dėl pašalinimo priėmimo pateikti VK rašytinį pareiškimą, reikalaudamas sušaukti Konferenciją. Tokiu atveju, LSTA VK privalo nedelsdama sušaukti Konferenciją šiuose įstatuose nustatyta tvarka. LSTA nariui pareikalavus sušaukti Konferenciją, LSTA VK sprendimo dėl pašalinimo galiojimas sustabdomas. Konferencija turi teisę patvirtinti nario pašalinimą arba atstatyti jo narystę LSTA.

3.11. Visi LSTA VK nutarimai, susiję su narystės pradžia bei pasibaigimu, įsigalioja nuo jų priėmimo momento.

3.12. Narystės LSTA pabaiga neatleidžia LSTA nario nuo nario mokesčio mokėjimo bei kitų prievolių LSTA vykdymo už laikotarpį iki narystės pabaigos.

3.13. Fiziniai nariai gali būti asocijuoti nariai ir garbės nariai.

3.14. Fiziniai nariai nemoka stojamojo įnašo bei metinio nario mokesčio.

3.15. Fiziniai nariai gali būti renkami į LSTA organus, tačiau neturi balsavimo teisės.

3.16. Asocijuoti nariai yra teisėjai, treneriai ir žaidėjai, nepriklausantys juridiniams (tikriesiems) nariams.

3.17. LSTA garbės nariai:

3.17.1. LSTA Garbės nariai – tai asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos stalo teniso sportui. Garbės nariais gali būti pripažįstami ir ypač nusipelnę LSTA rėmėjai – asmenys bei organizacijos, materialiai bei kitokiu būdu padedantys LSTA įgyvendinti šiuose įstatuose numatytus uždavinius. Garbės nariai gali dalyvauti LSTA konferencijose, LSTA VK posėdžiuose, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus. Tačiau jie neturi balsavimo teisės.

3.17.2. LSTA Garbės prezidentas. Atsižvelgiant į ilgametę veiklą ir nuopelnus stalo teniso sportui, LSTA prezidentas gali būti išrinktas LSTA garbės prezidentu. Jo statusas nesikeičia, išskyrus balsavimo teisę, kurios netenka. Garbės prezidentas ir toliau gali veikti LSTA naudai, jis kviečiamas į LSTA konferencijas, LSTA VK posėdžius ir kitus renginius, gali dirbti LSTA komisijose ir darbo grupėse, atstovauti LSTA.

3.17.3. Garbės nariai, garbės prezidentai tvirtinami Konferencijoje LSTA VK teikimu.

3.17.4. Garbės nariui, garbės prezidentui suteikiamas garbės nario ženklas.

3.17.5. Be atskiro sprendimo garbės nariais pripažįstami buvę ir esami LSTA prezidentai. LSTA prezidento vardas juo buvusiam asmeniui išlieka iki gyvos galvos. Šiame punkte numatytos nuostatos netaikomos, kuomet prezidentai iš savo pareigų buvo nušalinti šiuose Įstatuose numatyta tvarka.

 1. NARIO TEISĖS

4.1. Visi tikrieji LSTA nariai turi lygias teises:

4.1.1. aktyviai dalyvauti LSTA veikloje;                                                                                                                                            

4.1.2. deleguoti atstovus pagal LSTA VK nustatytas kvotas, rinkti ir būti išrinktais į LSTA valdymo ir kitus organus;

4.1.3. siūlyti atšaukti deleguotus atstovus.

4.1.4. kelti klausimus, teikti pasiūlymus dėl LSTA veiklos, dalyvauti tų klausimų svarstyme;

4.1.5. įstatymų ir LSTA nustatyta apimtimi ir tvarka gauti jį dominančias žinias apie LSTA veiklą;

4.1.6. nustatytomis sąlygomis naudotis visomis LSTA, jos organų organizuojamomis priemonėmis;

4.1.7. nustatyta tvarka išstoti iš LSTA;

4.1.8. naudotis kitomis įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytomis teisėmis.

4.2. Vadovaudamiesi LR teisės aktais, šiais Įstatais ir LSTA organų sprendimais, LSTA tikrieji nariai naudojasi visomis įstatymų ir įstatų suteiktomis teisėmis bei garantijomis, nustato savo veiklos turinį, darbo organizavimo formas, savo nuožiūra palaiko ryšius su kitais LSTA nariais.

 1. NARIO PAREIGOS

5.1. LSTA nariai privalo:

5.1.1. laikytis LSTA įstatų, vykdyti konferencijos, LSTA VK ir kitų organų nutarimus;

5.1.2. aktyviai dalyvauti LSTA veikloje, vykdyti savo įsipareigojimus, visokeriopai propaguoti stalo teniso sportą;

5.1.3. laikytis profesinės ir sporto etikos normų, sąžiningo žaidimo taisyklių;

5.1.4. rūpestingai bei laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų tvarkyti apskaitą;

5.1.5. reguliariai mokėti nustatytą nario mokestį (fiziniai ir garbės nariai nario mokesčio nemoka);

5.1.6. neužsiimti veikla, galinčia pakenkti stalo teniso sportui ar LSTA prestižui.

5.2. Nariui išstojant iš LSTA nario mokesčio ar kitaip nario LSTA perduotos lėšos ir turtas jam negrąžinami. Tokios pat sąlygos išlieka ir pašalinimo iš LSTA narių atveju.

5.3. LSTA nariai už aktyvią veiklą skatinami pagal LSTA turimas galimybes.

 1. LSTA ORGANŲ STRUKTŪRA

6.1. Aukščiausias LSTA organas – narių delegatų konferencija (Konferencija). LSTA sudaromas kolegialus valdymo organas – LSTA Vykdomasis komitetas (LSTA VK). LSTA vienasmenis valdymo organas – LSTA Prezidentas. LSTA taip pat sudaromi ir šie organai, kurie nėra valdymo organai: revizinis organas – Revizijos komisija, bei teisinis organas – Teisės ir etikos komisija.

6.2. LSTA VK gali sudaryti ir kitas komisijas, kurios yra LSTA organai ir sudaromos konkrečioms joms nustatytoms užduotims vykdyti, bei patariamąsias kolegijas, patariančias LSTA VK geriau įgyvendinti LSTA tikslus.

6.3. LSTA įgyja civilines teises, priima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organą – LSTA Prezidentą.

6.4. Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti LSTA narių pasiūlyti fiziniai asmenys.

6.5. LSTA valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas.

6.6. Konferencijų ir kolegialių organų posėdžiai protokoluojami.

6.7. Apskričių, miestų ar rajonų sporto klubų federacijos, sąjungos ir panašios visuomeninės organizacijos atstovauja bendrus tų sporto klubų ir bendrai stalo teniso interesus atitinkamose teritorinėse valstybinėse įstaigose bei organizacijose ir LSTA, organizuoja bendrus jų renginius, veikia pagal savo įstatus, gali būti LSTA tikraisiais nariais atskirai nuo tos teritorijos sporto klubų ir kitų LSTA tikrųjų narių.

 1. KONFERENCIJA

7.1 Konferencija – LSTA narių išrinktų ar paskirtų delegatų susirinkimas, turintis visas Respublikos asociacijų įstatyme nustatytas visuotinio asociacijos narių susirinkimo teises.

Konferencijos yra eilinės, neeilinės, o kas ketvirti metai – rinkiminės-ataskaitinės. Rinkiminė ataskaitinė konferencija sutampa su tais metais organizuojama eiline konferencija, nebent LSTA VK nusprendžia kitaip.

7.2 Rinkiminėje-ataskaitinėje konferencijoje šiuose įstatuose nustatyta tvarka yra renkami LSTA organai ir svarstomos LSTA organų ataskaitos apie jų veiklą. Rinkiminėje –ataskaitinėje konferencijoje gali būti sprendžiami ir kiti konferencijos kompetencijai priskiriami klausimai, nustatyta tvarka įtraukti į rinkiminės – ataskaitinės konferencijos darbotvarkę.

7.3 Konferencijoje turi teisę dalyvauti vienodas skaičius kiekvieno LSTA nario išrinktų ar paskirtų delegatų. Delegatų skaičių, kurį į konferenciją turi teise išrinkti ar paskirti kiekvienas narys (delegatų kvotas), nustato LSTA VK. LSTA VK nenustačius kitokių kvotų laikoma jog kiekvienas LSTA narys turi teisę išrinkti ar paskirti po 2 (du) delegatus.

7.4 Konferencija šaukiama vieną kartą per metus ne vėliau  kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo  ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Neeilinės konferencijos gali būti šaukiamos LSTA VK, prezidento, revizijų komisijos nutarimu bei motyvuotu 1/3 narių reikalavimu. Susirinkimo vietą ir laiką nustato LSTA VK. Šią informaciją  LSTA VK perduoda generaliniam sekretoriui.

7.5 Apie konferencijos vietą, datą ir laiką bei darbotvarkę LSTA narius elektroniniu paštu arba raštu informuoja generalinis sekretorius likus ne mažiau kaip 25 (dvidešimt penkioms) dienoms iki konferencijos dienos. Nustatyto termino galima nesilaikyti, jei visi LSTA nariai raštu patvirtina, kad termino nesilaikyti sutinka. Generalinis sekretorius, prašant LSTA nariams, privalo pateikti visą su konferencijos darbotvarke ir konferencijoje numatomais priimti sprendimais susijusią medžiagą. Apie konferenciją skelbiama oficialioje LSTA interneto svetainėje arba pranešant apie konferenciją visiems LSTA nariams, įskaitant ir tuos, kurių narystė yra sustabdyta, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Kartu su pranešimu apie konferenciją LSTA nariui siunčiama (skelbiama) konferencijos darbotvarkė.

7.6 Konferencija gali priimti sprendimus, jeigu joje atstovaujama daugiau nei ½ narių, kurių narystė nėra sustabdyta ar kurių balsavimo teisė nėra kitaip apribota. LSTA narys laikomas dalyvaujančiu konferencijoje, jeigu joje dalyvauja bent vienas LSTA nario paskirtas ar išrinktas delegatas, LSTA nario delegatai, ketinantys dalyvauti konferencijoje, turi pateikti jų paskyrimą ar išrinkimą patvirtinančius dokumentus.

7.7 Kvorumui nesusirinkus, per 1 (vieną) mėnesį turi būti sušaukta pakartotinė konferencija, kuri laikoma teisėta neatsižvelgiant į dalyvaujančių delegatų skaičių. Pakartotinė konferencija gali priimti sprendimus tik neįvykusios konferencijos darbotvarkės klausimais. Apie pakartotinę konferenciją LSTA nariai informuojami ta pačia tvarka, kaip ir apie konferenciją.

7.8 Prieš pradedant konferenciją LSTA VK skirta mandatų komisija patikrina kiekvieno nario mandato teisėtumą ir delegatų įgalinimus patvirtinančius dokumentus. Mandatų komisija turi teisę neleisti dalyvauti konferencijoje delegatams, kurie nepateikia jų įgalinimus patvirtinančių dokumentų.

7.9 Konferencijoje kiekvienas LSTA narys, nepriklausomai nuo to, kiek jo paskirtų  ar išrinktų delegatų dalyvauja, turi vieną balsą. Jeigu konferencijoje LSTA narį atstovauja daugiau, nei vienas delegatas, jie balsuoja bendru sutarimu. LSTA nario delegatams nesutarus, laikoma, kad LSTA narys tuo klausimu nebalsavo .

7.10 Konferencija sprendimus priima balsavimu, paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gaunama daugiau balsų „už“, nei „prieš“, išskyrus šiuose įstatuose ir įstatymuose nustatytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga didesnė balsų dauguma. Balsuojant susilaikę nariai neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais nariais. Esant lygiam balsų skaičiui lemiamas yra esamo prezidento balsas arba jį pavaduojantis asmuo.

7.11 Konferencija vykdo šias funkcijas:

7.11.1 keičia LSTA įstatus (įstatų pakeitimai priimami 2/3 susirinkime dalyvaujančių balso teisę turinčių LSTA narių dauguma). Jeigu priėmus naujus Lietuvos Respublikos įstatymus LSTA įstatai neatitinka šių įstatymų, LSTA privalo savo įstatus suderinti su naujai priimtais įstatymais artimiausioje konferencijoje. Kol LSTA įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, LSTA šių įstatų normomis vadovaujasi tiek, kiek įstatų normos neprieštarauja įstatymui. Konferencija, pakeitusi įstatus, juos įregistruoti įpareigoja prezidentą arba prezidento įpareigotą asmenį;

7.11.2 nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;

7.11.3 išklauso prezidento, o pagal reikalą ir revizijos komisijos bei teisės ir etikos komisijos kasmetinius pranešimus bei visų organų ataskaitas ataskaitinių-rinkiminių konferencijų metu bei jas tvirtina;

7.11.4 Atviru balsavimu ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje ketveriems metams renka ir/ar atšaukia prezidentą, viceprezidentus, generalinį sekretorių, teisės ir etikos komisijos pirmininką, revizijos komisiją ir LSTA VK narius, trenerių tarybos ir teisėjų kolegijos pirmininkus, kurie ataskaitinėse-rinkiminėse konferencijose atsiskaito už veiklą savo kadencijos metu. Kandidatus į VK narius turi teisę siūlyti ne mažiau kaip 5 (penkių) LSTA narių grupės, iki ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo. Jei dėl kokių nors priežasčių eilinėje ar neeilinėje konferencijoje vienas ar kitas LSTA organas ar jo narys perrenkamas, naujai išrinktas LSTA organas ar jo narys savo pareigas vykdo iki artimiausios ataskaitinės-rinkiminės konferencijos;

7.11.5 tvirtina LSTA metinę finansinę atskaitomybę, metinį biudžetą ir jo vykdymo ataskaitas, pagrindines veiklos kryptis, veiklos programos kalendorinį planą ir jos nuostatus.

7.11.6 sprendžia principinius klausimus dėl dalyvavimo ITTF ir ETTU ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje klausimus;

7.11.7 renka LSTA  atstovus į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinę asamblėją;

7.11.8 LSTA VK ar Prezidento siūlymu sprendžia kitus svarbius klausimus, susijusius su LSTA veikla;

7.11.9 susirinkime dalyvaujančių 2/3 balso teisę turinčių balsų dauguma priima sprendimą dėl LSTA pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.11.10 sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės norminiuose aktuose bei šiuose įstatuose konferencijos kompetencijai paskirtus klausimus.

7.12 Visi rinkimai konferencijoje vykdomi paprasta LSTA narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, yra balsuojama antrame ture, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) kandidatai, pirmame balsavimo ture surinkę daugiausiai balsų; laimi kandidatas surinkęs daugiau balsų. Antrame ture balsams pasiskirsčius po lygiai, kandidatas išrenkamas burtų keliu.

7.13 Balsavimas yra atviras. Slaptas balsavimas, konferencijai nutarus, gali įvykti renkant prezidentą, viceprezidentus, teisės ir etikos komisijos primininką, revizijos komisiją ir LSTA VK narius.

7.14 Konferencijos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jei pačiuose sprendimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Konferencijos nutarimai LSTA nariams išsiunčiami arba paskelbiami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų priėmimo.

7.15 LSTA organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos narių delegatai į konferenciją, gali dalyvauti konferencijoje be balso teisės.

 1. LSTA VYKDOMASIS KOMITETAS

8.1. LSTA VK yra aukščiausias kolegialus LSTA valdymo organas. LSTA VK sudaro Prezidentas, 2 viceprezidentai, generalinis sekretorius, Trenerių tarybos pirmininkas, Teisėjų kolegijos pirmininkas ir 6 nariai, iš viso 11 narių, kuriuos 4 (ketveriems) metams renka (tvirtina) Konferencija. LSTA VK nariais negali būti etatiniai LSTA darbuotojai, išskyrus generalinį sekretorių, kuris yra renkamas į LSTA vykdomąjį komitetą. LSTA VK posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti Revizijos ir Teisės ir etikos komisijų pirmininkai.

8.2. LSTA VK kompetencija:

8.2.1. vykdo visą LSTA organizacinį ir techninį darbą;

8.2.2. organizuoja ir sudaro įvairias komisijas, tarnybas, vadovauja jų veiklai, tvirtina Teisės ir etikos komisijos narių sudėtį;

8.2.3. sprendžia LSTA narystės kitose organizacijose klausimus;

8.2.4. teikia LSTA garbės narių kandidatūras Konferencijose;

8.2.5. priima sprendimus dėl Konferencijų sušaukimo, tvirtina Konferencijų darbotvarkę, paruošia metinio biudžeto projektą bei praėjusių metų biudžeto vykdymo ataskaitą, LSTA veiklos ataskaitą;

8.2.6. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

8.2.7. Nustato juridinių asmenų nario mokesčio ir licencijų dydį.

8.2.8. aprobuoja LSTA komisijų paruoštus klausimus:

          – tvirtina atskirų amžiaus kategorijų LSTA asmeninių čempionatų nuostatus, parengtus Trenerių tarybos, dalyvaujant Jaunių ir jaunimo komisijos bei Veteranų tarybos atstovams;

–  tvirtina LSTA komandinio čempionato nuostatus, parengtus Teisėjų kolegijos;

–  tvirtina LSTA vykdomų oficialių varžybų kalendorių, sudarytą Trenerių tarybos, įtraukiant aktualias Lietuvos stalo tenisininkams svarbiausias varžybas užsienyje;

–  tvirtina rinktinių sudarymo principines nuostatas, parengtas Metodinės komisijos, bendrai su Trenerių taryba bei Jaunių ir jaunimo komisija;

 • tvirtina LSTA I-V lygų komandinių pirmenybių nuostatus bei kalendorių, parengtus Teisėjų kolegijos;

8.2.9. tvirtina LSTA leidinio redaktorius;

8.2.10. steigia įmones, registruojamas ir veikiančias pagal LR įstatymus; priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

8.2.11. priima ir tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria filialų ir atstovybių vadovus;

8.2.12. steigia labdaros ir paramos fondus;

8.2.13. steigia, reorganizuoja bei likviduoja LSTA padalinius. Padalinių santykiai su LSTA valdymo organais bei padalinių teisės reglamentuojami LSTA VK sprendimuose, kuriais nutarta tokius padalinius steigti;

8.2.14. priima sprendimus dėl LSTA įsijungimo į asociacijų sąjungas;

8.2.15. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

8.2.16. suteikia Lietuvos stalo teniso sporto meistro, jaunojo sporto meistro, tarptautinio sporto meistro, veterano sporto meistro vardus;

8.2.17.  suteikia Lietuvos stalo teniso nusipelniusio trenerio vardą;

8.2.18. sprendžia visus kitus LSTA klausimus, kurių sprendimas nepriskiriamas išimtinei Konferencijos kompetencijai.

8.2.19. siūlo atstovus į NETU, ETTU, ITTF ir TOK organus;

8.2.20. tvirtina Lietuvos nacionalinių rinktinių sudėtis ir jų trenerius;

8.2.21. tvirtina Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimo programas ir atsako už jų įgyvendinimą;

8.2.22. tvirtina delegacijų, išvykstančių į tarptautines varžybas, sudėtį;

8.2.23. suteikia LSTA nariams (klubams ar jų nariams) leidimą atstovauti  užsienio klubams.

8.2.24. tvirtina renginių sąmatas ir ataskaitas, materialinių vertybių nurašymo aktus;

8.2.25. esant nesutarimams, sprendžia sportininkų perėjimo iš klubo į klubą ir su tuo susijusius klausimus.

8.3. LSTA VK posėdžiauja ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Posėdis laikomas teisėtu, susirinkus ne mažiau kaip pusei jo narių. Kiekvienas LSTA VK narys turi vieną balsą. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (susilaikiusieji LSTA VK nariai laikomi nedalyvavusiais balsavime). Balsams pasiskirsčius po lygiai, nulemia LSTA prezidento balsas. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas, jei jo reikalauja 1/3 LSTA VK narių, Revizijos komisija ar LSTA Prezidentas. Apie šaukiamąjį posėdį LSTA VK nariams pranešama elektroniniu paštu arba raštu, likus ne mažiau kaip 3 (trims) dienoms iki numatytos posėdžio datos.

8.4. LSTA VK veiklai vadovauja LSTA prezidentas, jam nesant ar negalint eiti pareigų dėl kitų priežasčių – viceprezidentas ar LSTA prezidento paskirtas viceprezidentas. jeigu LSTA yra keli viceprezidentai.

8.5. Operatyviniams ir neatidėliotiniems klausimams spręsti bei techninėms funkcijoms vykdyti sudaromas LSTA sekretoriatas, kuris padeda LSTA prezidentui ir LSTA VK vykdyti jų kompetencijas priskirtas funkcijas. Sekretoriato darbuotojų skaičių, jų darbo užmokestį ir pareigybių reglamentą tvirtina LSTA VK. Sekretoriatui vadovauja generalinis sekretorius. Sekretoriato darbuotojus, išskyrus generalinį sekretorių, į darbą priima ir iš jo atleidžia LSTA prezidentas.

LSTA Prezidentas

8.6. LSTA vienasmenis valdymo organas – Prezidentas, kurį 4 (ketveriems) metams renka Konferencija. Prezidentas:

8.6.1. vadovauja LSTA ir jos LSTA VK veiklai;

8.6.2. teikia konferencijai kandidatus į Viceprezidentus, Revizijos bei Teisės ir etikos komisijos pirmininkus ir LSTA VK narius;

8.6.3. atstovauja LSTA teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, visose viešojo ir visuomeninio sektoriaus organizacijose,  ITTF ir ETTU;

8.6.4. LSTA vardu sudarinėja visas reikiamas sutartis. Savo nuožiūra Prezidentas rašytiniu įgaliojimu gali pavesti sutartis sudarinėti Generaliniam sekretoriui arba Viceprezidentams;

8.6.5. tvirtina konkrečių renginių, priemonių sąmatas;

8.6.6. šaukia Konferencijas, LSTA VK posėdžius, jiems pirmininkauja

8.6.7. tvirtina etatų sąrašą, samdo darbuotojus, sąmatos ribose nustato jiems atlyginimus; organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

8.6.8. tvirtina visas atliekamas išlaidas, disponuoja lėšomis sąmatoje numatytiems tikslams;

8.6.9 nustato LSTA VK narių veiklos sričių ir pareigų paskirstymą, kiek to nereglamentuoja Konferencijos nutarimai;

8.6.10. vykdo kitus uždavinius, kurie nepriskirti išimtinei Konferencijos ar LSTA VK kompetencijai, įskaitant ir tuos, kuriuos jam papildomai paveda vykdyti Konferencija. Prezidentas tam tikras savo pareigas gali perduoti vykdyti kitiems asmenims.

8.7. LSTA Prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai:

8.7.1. pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas;

8.7.2. jis atsistatydina iš pareigų;

8.7.3. LSTA Konferencija 2/3 balsų dauguma nušalina LSTA Prezidentą iš pareigų dėl šiurkščių

LSTA įstatų pažeidimų;

8.7.4. Prezidentas miršta.

8.8. Prezidentui atsistatydinus iš pareigų, Konferencijai nušalinus Prezidentą iš pareigų ar

prezidentui mirus, laikinai jo pareigas eina LSTA VK paskirtas vienas iš viceprezidentų, ar kitas LSTA VK paskirtas LSTA VK narys. Šiais atvejais nauji Prezidento rinkimai turi įvykti artimiausioje Konferencijoje.

8.9. Viceprezidentai, kurių negali būti daugiau nei 2 (du):

8.9.1. vykdo jiems Prezidento pavestus uždavinius;

8.9.2. pavaduoja Prezidentą jam nesant.

8.10. Generalinis sekretorius:

8.10.1. techniškai tvarko visą LSTA veiklą, finansus;

8.10.2. veda LSTA narių apskaitą (tvarko, saugo, pildo ir koreguoja LSTA narių sąrašą). LSTA buveinėje turi būti visų LSTA narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas LSTA narys;

8.10.3. šaukia Konferencijų ir LSTA VK posėdžius;

8.10.4. prižiūri LSTA valdymo organų nutarimų vykdymą;

8.10.5. administruoja LSTA narių mokesčių surinkimą (juridinio asmens nario mokestis, licencijos);

8.10.6. vykdo LSTA prezidento ir vykdomojo komiteto pavedimus;

8.10.7. vadovauja LSTA sekretoriato darbui, pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautinių stalo teniso organizacijų veikloje;

8.10.8. nustato sekretoriato darbuotojų darbo funkcijas ir reglamentą, bei teikia juos tvirtinti LSTA VK;

8.10.9. rengia LSTA biudžeto projektą ir pateikia jį LSTA VK;

8.10.10. parengia ir paskelbia LSTA VK patvirtintus kasmetinį sporto varžybų kalendorių, sporto varžybų nuostatus ir varžybų reglamentą;

8.10.11. yra atsakingas už raštvedybą.

 1. REVIZIJOS KOMISIJA

9.1. Revizijos komisija yra LSTA revizijos organas, renkamas 4 (ketveriems) metams. Revizijos komisiją sudaro 3 (trys) nariai. Komisija iš savo narių renka komisijos pirmininką, sekretorių.

9.2. Revizijos komisija:

9.2.1 atlieka LSTA finansinės bei ūkinės veiklos revizijas:

9.2.2. nustato gaunamų skundų, pasiūlymų, pareiškimų nagrinėjimo tvarką bei terminus, kontroliuoja jų nagrinėjimą;

9.2.3. teikia LSTA VK pasiūlymus bei išvadas dėl LSTA narių narystės nutraukimo.

9.3. Revizijos komisija apie savo darbą daro pranešimą kasmet, o už savo veiklą atsiskaito LSTA ataskaitinėje – rinkiminėje Konferencijoje.

 1. TEISĖS IR ETIKOS KOMISIJA

10.1. Teisės ir etikos komisija yra LSTA teisinis organas, renkamas 4 (ketveriems) metams. Teisės ir etikos komisiją sudaro 3 (trys) nariai. Teisės ir etikos komisijos pirmininko teikimu, komisijos sudėtį tvirtina LSTA VK. Komisija iš savo narių renka pirmininką ir sekretorių.

10.2. Teisės ir etikos komisija:

10.2.1. svarsto ir teikia išvadas LSTA VK, Generalinio sekretoriaus, kitų organų ir komisijos pateiktais svarstyti klausimais dėl LSTA vidaus dokumentų, ITTF, ETTU nuostatų it kitų teisės aktų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų taikymo;

10.2.2. LSTA VK pavedimu ruošia įvairių narių LSTA VK tvirtinamų dokumentų projektus;

10.2.3. vertina LSTA VK, sekretoriato, kitų organų ar komisijos paruoštų dokumentų teisėtumą, šiuo klausimu teikia savo išvadas, pasiūlymus bei pastabas;

10.2.4. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl varžybose, kituose LSTA renginiuose iškilusių teisės, etikos ar kitų ginčytinų klausimų.

10.2.5. sprendžia visus sportinio pobūdžio ginčus tarp LSTA, jos narių, klubų ir sportininkų. Ginčų sprendimas vykdomas Teisės ir etikos komisijos patvirtinta ginčų nagrinėjimo tvarka.

10.3. Visi sportiniai ginčai tarp LSTA, jos narių, klubų ir sportininkų turi būti perduoti spręsti Teisės ir etikos komisijai. Nurodytų ginčų nagrinėjimas Teisės ir etikos komisijoje yra privalomas, prieš priimant sprendimą LSTA VK.

10.4. Teisės ir etikos komisijos darbo tvarką nustato Teisės ir etikos komisijos darbo tvarkos taisyklės, kurias tvirtina Teisės ir etikos komisija.

10.5. Teisės ir etikos komisija esant reikalui daro pranešimus kasmet, o už savo veiklą  atsiskaito LSTA ataskaitinėje-rinkiminėje Konferencijoje.

 1. LSTA LĖŠŲ ŠALTINIAI

11.1. LSTA lėšų šaltiniai:

11.1.1. visi narių mokesčiai. LSTA VK turi  teisę atidėti nario mokesčio mokėjimą arba atskiriems nariams, arba visiems nariams, tiek tam tikram terminui, tiek neribotam laikui.

11.1.2. žaidėjų licencijų mokesčiai;

11.1.3. valstybės valdymo institucijų, savivaldybių lėšos, skirtos tikslinėms LSTA sporto programoms įgyvendinti;

11.1.4. LSTA gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas LSTA įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už asociacijoms priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisės būdu;

11.1.5. lėšos iš LSTA įsteigtų įmonių veiklos;

11.1.6. piliečių ir įvairių organizacijų turtinės aukos, rėmėjų lėšos, įskaitant ir lėšas, gaunamas iš Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nurodytų asmenų, pasinaudojusių teise dalį savo sumokėto pajamų mokesčio skirti savo pasirinktam paramos gavėjui;

11.1.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LSTA lėšas;

11.1.8. lėšos iš leidybinės veiklos;

11.1.9. skolinto kapitalo lėšos;

11.1.10.įsigytas nekilnojamasis turtas, sportinis inventorius;

11.1.11. labdaros organizacijų, fondų, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanos, paaukotos lėšos;

11.1.12. lėšos ar kitas turtas, kurį skiria valstybinės valdžios ir valdymo institucijos ar valstybinės organizacijos;

11.1.13. lėšos, naudojamos įstatuose nurodytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti, sutinkamai su patvirtinta sąmata. Metinį biudžetą tvirtina Konferencija;

11.1.14. kitos teisėtai gautos lėšos.

 1. LSTA VEIKLOS ATASKAITA

12.1. LSTA VK turi parengti ir pateikti Konferencijai (Konferencijos metu) kiekvieną praėjusių finansinių metų LSTA veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša.

12.2. LSTA veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

12.2.1. informacija apie LSTA veiklą įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

12.2.2. LSTA narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

12.2.3. LSTA metinė finansinė atskaitomybė;

12.2.4. samdomų LSTA darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

12.3. LSTA veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Konferencija.

 1. LSTA PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

13.1. Įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatyti LSTA vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“ arba VĮ Registrų centre leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

13.2. Dokumentai ir kita informacija LSTA nariams pateikiama pagal tvarką, nustatytą LSTA VK sprendimu.

 1. LSTA PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

14.1. LSTA pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Konferencijos delegatų nutarimu 2/3 balsų dauguma arba LR įstatymu numatytos valstybinės institucijos sprendimu.

14.2. Jeigu LSTA liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą LSTA VK turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nustatyta tvarka.

14.3. Pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas bei kiti teisės aktai.

14.4. LSTA veikla baigiama:

14.4.1. Konferencijai priėmus sprendimą reorganizuoti LSTA;                                                                    

14.4.2. Konferencijai priėmus sprendimą nutraukti LSTA veiklą;

14.4.3. Teismui priėmus sprendimą nutraukti LSTA veiklą.

14.5. Visus klausimus, susijusius su LSTA reorganizavimu ir likvidavimu, taip pat ir lėšų bei turto sunaudojimu, sprendžia Revizijos komisijos išrinkta likvidacinė komisija įstatymų nustatyta tvarka, kiek įstatymai nepaveda šių klausimų spręsti kitiems asmenims.

14.6. Likęs LSTA turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir LSTA narių reikalavimus dėl LSTA turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki LSTA išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Konferencija ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti LSTA.

 

Data: 2017 m. balandžio 27 d.

Įstatai pasirašyti________________

Konferencijos įgaliotas asmuo:

Laimis Jančiūnas

(vardas,pavardė,parašas)