Strategija

STRATEGIJA ATSISIŲSTI

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS VIZIJA

 2019-2022 metais LSTA veikla pasižymės:

 • profesionalumu – organizacijos veiklą koordinuos veiklomis pasiskirsčiusi komanda, savo žiniomis ir gebėjimais didinanti konkurencinį pranašumą; diegiamos naujovės bei geriausia Lietuvos ir tarptautinių organizacijų patirtis; vystoma komunikacija su mėgėjų atstovais; įkurtas juridinis vienetas, koordinuojantis produktyvų teisėjų darbą, tinkamai sureguliuota Lietuvos lygų pravedimo sistema ir valdymas, kas palaikys pusiausvyrą tarp profesionaliosios ir mėgėjiškos veiklos;
 • tarptautiniu pripažinimu – sėkmingai plėtojamos partnerystės su tarptautinėmis sporto organizacijomis – ITTF, ETTU, NETU – įsipareigojimų vykdymas; Lietuvoje vyksta tarptautinės varžybos; 2020 m. bus organizuojamas Šiaurės Europos šalių čempionatas; 2021 m. – Europos jaunių TOP-12 pirmenybės; organizuojami tarptautiniai trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo mokymai;
 • meistriškumo augimo plėtojimu – sukurta nuosekli, ilgalaikė ir veikli sportininkų visų amžiaus rinktinių rengimo ir valdymo sistema; siekiama 2020 m. pasaulio čempionate moterų ir vyrų rinktinėms išsilaikyti 2-e divizione; 2019 ir 2021 m. Europos komandiniame čempionate patekti į finalinį varžybų etapą;
 • populiarumu – tai masinė, visoms amžiaus grupėms prieinama sporto šaka, šalyje veikia daugiau nei 20 sporto klubų, sportuojančiųjų skaičius sporto mokyklose ir klubuose virš 3500, lygų pirmenybėse dalyvauja apie 250 komandų, dirba apie 80 trenerių profesionalų; patraukliai pristatant sporto šaką, aktyviai visomis komunikacinėmis priemonėmis vykdoma informacijos sklaida, kas padės pritraukti rėmėjų ir vis daugiau sportuojančiųjų.

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS MISIJA

Plėtoti ir populiarinti stalo tenisą Lietuvoje, panaudojant jį kaip fizinio auklėjimo ir sveikatos stiprinimo priemonę; prisidedant prie valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo remti stalo teniso veteranų, vaikų bei šeimų, neįgaliųjų mėgėjišką sportą; užtikrinti nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą įvairaus rango tarptautinėse varžybose, sportininkų, trenerių, teisėjų nuolatinį tobulėjimą; puoselėti  ryšius su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.                           

STALO TENISO ASOCIACIJOS VERTYBĖS

 1. Dėmesys žmonėms ir tolerancija – stengiamės kurti santykius, pagrįstus sąžiningumu, atvirumu ir pasitikėjimu, įsiklausyti nepertraukiant, išgirsti kiekvieno nuomonę, pagarba kito indėliui į bendrą darbą.
 2. Komandinis darbas – siekiame kaip viena stipri ir susitelkusi komanda, deriname veiklą, pasireiškiančią tarpusavio susitarimu, pasižyminčia darbų paskirstymu. Kartu mes siekiame tikslų ir kartu mes švenčiame pergales.
 3. Darnumas ir veiklos skaidrumas – prioritetai, troškimai, darbai ir vaidmenys turi harmoningai derėti tarpusavyje, viešai skelbiame priimtus sprendimus ir veiklos ataskaitas, nuoširdžiai  dalinamės gera ir bloga patirtimi bei informacija.
 4. Atsakomybė– siekiamų tikslų supratimas ir įsipareigojimas jiems, darbų įvykdymas laiku bei laikantis duoto žodžio, atskaitomybė už pavestus darbu. Problemų sprendimas laikantis principo: „Pirma – organizacijos tikslai, paskui – asmeniniai“.
 5. Tobulumo siekis – tai gebėjimas su kantrybe dirbti kokybiškai ir išbaigtai, atsižvelgiant į  kiekvieną besidomintį stalo tenisu, ginčų baigtis, radus sprendimą – „Laimėkime kartu“.

STIPRYBĖS

 • sporto šakos ilgametės tradicijos, tęstinumas;
 • tarptautinis pripažinimas. Stalo tenisas yra Tarptautinės stalo teniso asociacijos (ITTF), Europos stalo teniso asociacijos (ETTU) ir Šiaurės Europos šalių asociacijos (NETU) narė;
 • sporto šakos masiškumas;
 • glaudus bendradarbiavimas su LTOK, ŠMM, KKSD, ITTF ir ETTU, jų teikiama pagalba finansiniais ištekliais rengiant aukšto meistriškumo sportininkus, kartu vykdant projektus;
 • asociacijos aktyvi veikla, siekiant auginti profesionalius sportininkus, ruošti sportinę pamainą;
 • palyginti nedidelės sportinio inventoriaus išlaidos;
 • augantis mėgėjų turnyrų skaičius.

SILPNYBĖS

 • riboti finansiniai ir žmogiškieji ištekliai;
 • trenerių kvalifikacijos trūkumas, jų pasipriešinimas naujovėms;
 • dėl per mažo finansavimo trūksta galimybių talentingiems sportininkams dalyvauti tarptautinėse varžybose, turnyruose ir didinti tarptautinių varžybų patirtį bei kelti reitingo taškus (pasaulio ir Europos reitingo sistemoje)
 • nesukurta tarptautinio lygio treniravimo sistema;
 • šiuolaikinės sportinės bazės stoka;
 • nepakankama švietėjiška veikla ir informacinė sklaida įrodant sporto šakos patrauklumą visuomenėje;
 • silpnas mėgėjų ir senjorų stalo teniso koordinavimas;
 • neparengta stalo teniso teisėjų pamaina.

 GALIMYBĖS

 • per sporto šakos masiškumą, efektyviau naudojant viešuosius ryšius ir komunikaciją, didinti stalo teniso populiarumą šalyje;
 • stiprinti trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo ir edukacinę sistemą;
 • vykdant aktyvią vidaus veiklą, uždirbti daugiau lėšų, pagerinti sporto šakos įvaizdį, padarant ją patrauklią rėmėjams;
 • sukurti efektyvią treniravimo sistemą, kuri padėtų kelti sportininkų meistriškumo lygį, o taip pat skatintų rinktis trenerio profesijos
 • skatinti finansiškai premijomis sportininkus ir trenerius, pasiekusius rezultatus, didinant motyvaciją aktyviai sportuoti;
 • aktyvi ir gausi veteranų bendruomenė, siekianti sudominti jaunuosius sportininkus užsiimti stalo teniso sporto šaka.

  GRĖSMĖS

 • didėjanti pasaulinė konkurencija tarptautinėje arenoje, ypač pasaulio ir Europos čempionatuose;
 • ankstyvas jaunimo pasitraukimas iš sporto šakos (ypač moterų tarpe);
 • trenerių kvalifikacijos kėlimas tik respublikinės reikšmės seminaruose, kursuose, nevykstant tobulėti į užsienio šalis, dėl ko pranyks vaikų motyvacija treniruotis, nes nebus kompetentingų trenerių;
 • dėl naujos sporto šakų finansavimo sistemos, gaunamas mažesnis valstybės finansavimas;
 • didėjantis susidomėjimas kitomis sporto šakomis;
 • stalo tenisas taps tik socialiniu reiškiniu, nes bus vykdomas tik vaikų ir suaugusiųjų užimtumas, o kaip profesionalus sportas – gali išnykti;
 • kris visuomenės susidomėjimas stalo tenisu.

PAGRINDINĖS STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI 

 1. Tikslas: Efektyvinti asociacijos valdymo sistemą.
Eil.Nr Uždaviniai Priemonės tikslui pasiekti Atsakingieji Pasiekimo rodikliai
1 2 3 4 5
1.1. Sudaryti sąlygas darbuotojų profesinėms kompetencijoms ugdyti ir užtikrinti efektyvų administravimą. Seminarai (kompiuterinio raštingumo kursai, vadybos, administravimo marketingo mokymai);

stažuotės (dalyvavimas kitų šalių organizuojamuose  sporto renginiuose, projektuose).

Prezidentas/ė Veiksmingas komunikavimas su Lietuvos ir tarptautinėmis sporto organizacijomis, kryptingai

organizuojama veikla.

1.2. Deleguoti funkcijas komiteto nariams su konkrečių užduočių suformulavimu ir tikslo atlikimo kokybe. Pagal numatytas veiklas, sudaryti grupes arba paskirti atstovus tam tikroms veiklos sritims;

numatytiems sprendimams ar išvadoms atlikti nustatomas laiko terminas, kurie aptariami ir tvirtinami VK posėdyje.

Prezidentas/ė Tai didina darbuotojų pasitikėjimą savimi, ugdomas atsakomybės jausmas ir skatinamas komandinis darbas, sukuriamas geras kolektyvo mikroklimatas, kuris būtinas bendro tikslo siekimui;

atsakingi nariai spręs su jų užduotimis susijusius klausimus ir pateiks sprendimus VK posėdyje, taip bus užtikrintas operatyvus ir veiksmingas problemų sprendimas.

1.3. Greta valstybės ir savivaldybių lėšų kaupti įvairių institucijų, organizacijų, fondų, privačias lėšas ir efektyviai jas naudoti. Atlikti praėjusių metų išlaidų analizę;

pagal gautas išvadas ateinantiems metams, pagal numatytą planą ir sudarytą poreikių sąrašą, paskirstyti lėšas;

numatyti rezervą nenumatytoms išlaidoms.

Buhalterė, Generalinis/ė sekretorius/ė, Prezidentas/ė Koordinuotai, planingai paskirstytos lėšos užtikrins tikslingą jų panaudojimą ir įsisavinimą reikalingoms veikloms įgyvendinti.
1.4. Efektyvinti materialinius išteklius: Įsigyti filmavimo įrangą, reikalingą varžybų transliavimui;

atnaujinti biuro baldus;

sudaryti gautų ir išduodamų rinktinėms aprangų sąrašą;

sudaryti priemonių sąrašą, reikalingą optimalioms rinktinės reikmėms patenkinti (inventorius, atstatomosios priemonės).

Generalinis/ė sekretorius/ė Sumažės išlaidos varžybų organizavimui, pagerės sporto šakos įvaizdis;

-atsisakius papildomų erdvių, reikalingų archyvavimui, sumažės išlaidų; tikslingai, pagal sąrašą paskirstant aprangas, bus sumažinti papildomų aprangų užsakymo kaštai.

1.5. Užtikrinti LSTA veiklos atskaitomybę ir skaidrumą. Interneto svetainėje skelbti metinio biudžeto sąmatą, veiklos ataskaitas, sporto renginių finansavimą, priimtus sprendimus su visų amžiaus kategorijų rinktinių sudarymo kriterijais ir jų sudėtis, rinktinių trenerių skyrimo tvarka. Generalinis/ė sekretorius/ė, Trenerių tarybos pirmininkas/ė Tikslingai, racionaliai ir efektyviai naudojamos lėšos suteiks pasitikėjimą sportininkams, treneriams, kitų organizacijų atstovams, taip didėtų patrauklumas rėmėjams finansuoti sporto šakos vystymą.
1.6. Ieškoti naujų partnerių ir naujų bendradarbiavimo galimybių su senaisiais partneriais Peržiūrėti sudarytų sutarčių sąlygas;

aptarti su VK nariais, treneriais ir sportininkais kas patenkina ar nepatenkina ir derėtis dėl naujų rėmimo sąlygų;

išsiųsti užklausas įvairioms įmonėms dėl LSTA rėmimo.

Viceprezidentas/ė Užmegztas ryšys su partneriais;

atnaujintos ir aptartos naujos rėmimo sąlygos ir galimybės, ieškant tinkamo sprendimo ir rėmėjams, ir asociacijai;

vystomas bendradarbiavimas ir ugdoma pagarba.

 1. Tikslas: Skatinti bendradarbiavimą su visomis sporto grandimis, tuo pačiu gerinant švietėjišką veiklą.
Eil.

Nr

Uždaviniai Priemonės tikslui pasiekti Atsakingieji Pasiekimo rodikliai
1 2 3 4 5
2.1. Skirti daug dėmesio ir gerų santykių palaikymui su KKSD, LTOK, Švietimo ministerija ir kitomis sporto organizacijomis. Bendradarbiauti vykdant sporto šakos plėtojimo  projektus;

laiku ir teisingai užpildyti paraiškas, skirtas sporto šakos projektų finansavimui;

vykdyti kūno kultūros ir sporto programas, teikti veiklos planus, finansines ir veiklos ataskaitas;

teikti kandidatus į olimpines rinktines, rengti ataskaitas apie planų vykdymą;

ruošti sportininkus tarptautinėms varžyboms ir Olimpinėms žaidynėms;

plėtoti sportą su kitomis Lietuvos sporto federacijomis.

Generalinis/ė sekretorius/ė, Prezidentas/ė, VK narys/ė Norint didinti stalo teniso populiarumą, šių ryšių puoselėjimas turi tapti prioritetiniu;

dalyvavimas bendruose projektuose, laiku ir teisingai užpildytos ataskaitos, sudarys galimybę gauti tinkamą finansavimą.

2.2. Aktyviai dalyvauti ITTF ir ETTU veikloje, ginti nacionalinius interesus, aktyviai bendradarbiauti su Šiaurės šalių, Baltijos ir Rytų Europos šalių regionais Dalyvauti organizuojamuose kongresuose ir forumuose;

aktyviai bendradarbiauti kartu ieškant sprendimų sporto šakos plėtojimui ir populiarinimui;

vykdyti bendrus projektus, skirtus sportininkų ir trenerių ugdymui;

organizuoti tarptautinius renginius;

vykdyti įsipareigojimus.

Generalinis/ė sekretorius/ė, Prezidentas/ė,Tarptautinių ryšių koordinatorė,Rinktinių treneriai Ginami nacionaliniai interesai;

Lietuva įsitvirtins tarptautinėje arenoje kaip patikima partnerė, atsakingai vykdanti tarptautinius įsipareigojimus;

kitų šalių geroji patirtis bus pritaikoma Lietuvoje;

padidės galimybė dalyvauti  tarptautiniuose projektuose, kas skatins trenerių bei sportininkų tobulėjimą.

2.3. Bendradarbiauti su Lietuvos miestų savivaldybių sporto mokyklų ir centrų administracijomis, kuriuose rengiami sportininkai. Informuoti savivaldybių sporto mokyklų ir klubų administracijas dėl jų trenerių ir sportininkų dalyvavimo sporto renginiuose, apie sportinius pasiekimus, keliamus tikslus ir planus;

plėsti organizuojamų varžybų geografiją;

išsiaiškinti, kuriose  sporto įstaigose yra stalo teniso sporto šakos trenerių trūkumas;

rekomenduoti sporto mokymo įstaigoms priimti ir sudaryti sąlygas jauniems treneriams įgyti praktinės patirties treniruojant vaikus su patyrusiais treneriais.

Generalinis/ė sekretorius/ė, Prezidentas/ė, Trenerių tarybos pirmininkas Didinamos investicijos į sporto šaką;

kooperuotas tikslų, uždavinių ir rezultatų siekimas, koordinacija;

sporto šakos populiarinimas;

pabaigus aukštąsias mokyklas atsiras galimybė nukreipti sportininkus į savivaldybes dirbti treneriais;

jaunųjų trenerių integracija į sporto įstaigas.

2.4. Skatinti aktyviau dirbti miestų federacijas. Bendradarbiauti su savivaldybių administracijomis, prisidedančiomis prie sporto renginių organizavimo, padėti sportininkams išvykti į varžybas ir sporto stovyklas- ieškoti rėmėjų, sudaryti sąlygas rengti teisėjus. AdministracijaMiestų federacijų vadovai Pagerės komunikacija;

padaugės lėšų sportininkų rengimui;

padaugės pradedančių teisėjų;

skatins klubų ir mokyklų vienijimą.

2.5. Daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su veteranų bendruomene, sporto klubais bei neįgaliųjų sporto atstovais. Prisidėti prie sporto renginių

organizavimo;

dalyvauti bendruose projektuose;

informuoti svetainėje ir internetiniame puslapyje apie vykstančius renginius, skelbti varžybų naujienas.

Teisėjai, Generalinė sekretorius/ė

Veteranų

Asociacija

Klubų vadovai

Atsiras daugiau sporto salių, kuriose bus galima organizuoti varžybas;

padidės komunikavimas su veteranų bendruomene, mėgėjais ir neįgaliųjų sporto atstovais;

didės sporto šakos patrauklumas ir populiarumas.

2.6. Kartu su švietimo įstaigomis tobulinti ikimokyklinių įstaigų ir pradinių mokyklų mokymo programas. Informuoti švietimo įstaigas apie  galimybę sporto užsiėmimų metu įvesti mokymus apie stalo teniso  mokymą, kuriuos vykdytų treneriai;

skatinti trenerius dalyvauti socialiniuose projektuose, kuriuose dalyvauja ikimokyklinukai ir pradinių klasių vaikai.

Prezidentas/ė

Trenerių taryba

Nuo mažens vaikai bus supažindinti su pagrindiniais stalo technikos elementais;

formuojama tėvų ir trenerių pažiūra į jaunesnių sportininkų rengimą;

daugiau vaikų bus įtraukta į stalo teniso veiklą;

vyks aktyvi veikla po pamokų;

padidės sporto šakos populiarumas;

padaugės ankstyvo amžiaus sportuojančių stalo tenisą.

2.7. Bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis, kuriose ruošiami treneriai. Bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis, turinčiomis stalo teniso specialistų rengimo programą ir teikti jiems rekomendacijas;

išsiaiškinti kuo aukštosios mokyklos gali pritraukti sportininkus rinktis trenerio profesijos;

skatinti sportininkus rinktis šios profesijos, informuojant juos apie teikiamas mokymosi lengvatas;

viešai skelbti šią informaciją.

Prezidentas/ė

VK nariai,

Generalinė sekretorė

Atsiras sportininkų susidomėjimas trenerio profesija;

padaugės stalo teniso trenerių;

sportininkai nenustos sportuoti, kadangi galės toliau didinti meistriškumą  arba prisidėti prie pasirengimo rinktinėms kaip sparingpartneriai, nes galės derinti sportą su mokslu.

2.8. Užmegzti ryšius su savanoriškomis organizacijomis. Išsiaiškinti savanorystės teikimo sąlygas;

pasirašyti sutartį su savanoriškomis organizacijomis;

skatinti stalo tenisininkus tapti savanoriškų organizacijų nariais.

Tarptautinių ryšių koordinatorė Pasitelkus savanoriškas organizacijas į pagalbą,

pagerės renginių organizavimo kokybė,  sumažės organizavimo kaštai;

ugdomas sportininkų pilietiškumo ir bendruomeniškumo jausmas.

 1. Tikslas: Užtikrinti nacionalinių rinktinių rengimą ir dalyvavimą įvairaus rango tarptautinėse varžybose, nuolatinį trenerių ir teisėjų tobulėjimą:
Eil.Nr. Uždaviniai Priemonės tikslui pasiekti Atsakingieji Pasiekimo rodikliai
1 2 3 4 5
3.1. Sukurti nuoseklią, ilgalaikę ir veiklią sportininkų atrankos ir išsaugojimo didžiajam sportui organizacinę sistemą. Sukurti sportininkų visų amžiaus grupių rengimo programas;

sudaryti metinį varžybų kalendorių;

sudaryti pasirengimo pagrindinėms varžyboms planus;

nuolatos vertinti sportininkų parengimo lygį;

vykdyti sportininkų žaidimo varžybose technikos ir taktikos išsamią analizę;

stebėti pasiektus rezultatus.

Trenerių taryba

Rinktinių treneriai

Metodinė komisija

Rinktinėms nuolat bus ruošiama pamaina;

sistemingai bus ruošiamasi pagrindinėms varžyboms;

nagrinėjama žaidimo technika ir taktika leis nuodugniai pastebėti ir taisyti klaidas, įvaldyti taktikos elementus;

pakils sportinis meistriškumas.

3.2. Tobulinti didelio meistriškumo sportininkų ugdymo sistemą Centralizuoti Lietuvos rinktinių rengimo valdymą;

kooperuoti ir planingai skirstyti lėšas jos rengimui;

skatinti trenerius domėtis bei tikslingai ir naudingai naudoti pažangiausias mokymo metodikas ir rekomendacijas;

organizuoti mokomąjį sportinį darbą ne tik vasaros laikotarpiu, bet ir visais pasirengimo etapais;

užtikrinti rinktinių nariams  nuolatinį medicininį aptarnavimą ir priežiūrą;

įgyvendinti antidopingo programą, remiantis tarptautine antidopingo konvencija;

sudaryti olimpinės rinktinės ir olimpinės pamainos sportininkų rengimo programas.

Trenerių taryba

Rinktinių treneriai

Bus kryptingai valdomas nacionalinės rinktinės rengimas;

kas sudarys galimybę profesionaliai parengti sportininkus atstovauti šaliai

Olimpinėse žaidynėse, pasaulio Europos čempionatuose ir tarptautinėse varžybose, o taip pat padės įgyvendinti Lietuvos įvaizdžio formavimą tarptautinėje arenoje;

suinteresuotos organizacijos numatys jų tolesnio ugdymo priemones.

3.3. Pritraukti jaunimo amžiaus sportininkus dirbti sparingpartneriais, taip išlaikant šio amžiaus sportininkus didžiajame sporte. Nacionalinę rinktinę turi sudaryti 6-8 sportininkai, kurie privalės dalyvauti pagrindinėse stovyklose ir atrankos varžybose;

stebimi šių sportininkų varžybų rezultatai ir daroma jų analizė, atstovaujant klubinėms komandoms ir Lietuvai tarptautinėse varžybose;

kviesti dalyvauti sparingpartneriaias jaunesnio amžiaus sportininkų rinktinių sporto stovyklose;

sudaryti sąžiningą nacionalinės rinktinės atrankos sistemą;

skatinti kuo daugiau rinktinės narių dalyvauti tarptautinėse varžybose;

rinktinių sudėtį turi sudaryti ne tik pagrindiniai, bet ir atsarginiai žaidėjai.

Trenerių taryba

Metodinė komisija

Rinktinių treneriai

Atsiras motyvas vyresniems sportininkams tęsti sportinę karjerą;

keliamas sportininkų meistriškumas, tarptautinis reitingas, perduodama patirtis, skatinama sportininkų mentorystė;

daugiau profesionalių sportininkų dalyvaus Lietuvos čempionate, kas didins jo meistriškumą populiarumą.

3.4. Parengti rinktinių trenerių skyrimo tvarką. Sudaryti rinktinių trenerių skyrimo sąlygas ir reikalavimus;

paskelbti konkursą;

paskirti atsakingus trenerius;

rasti būdų kaip skatinti trenerius.

VK

Trenerių taryba

Metodinė komisija

Pagerės rinktinių sportinio proceso planavimas;

atsiras atsakomybė siekiant sportinių rezultatų;

pagerės sportiniai rezultatai tarptautinėse varžybose;

padidės sportininkų motyvacija aktyviai treniruotis ir kelti sportinį meistriškumą.

3.5. Skatinti trenerius kelti savo autoritetą ir kvalifikaciją. Raginti trenerius domėtis ir tikslingai naudoti pažangiausius ir naujausius mokymo metodus;

organizuoti ne mažiau 3 seminarus per metus, skirtus specialistų tobulinimui;

sudaryti sąlygas dalyvauti treneriams tarptautinėse specialistų tobulinimo programose ir konferencijose bei dalintis gerąją patirtimi.

Metodinė komisija Pagerės trenerio profesijos įvaizdis;

padidės trenerių autoritetas, kas skatins sportininkus rinktis stalo teniso sporto šaką;

pagerės treniruočių metodika ir planavimas, kas padės kelti sportininkų meistriškumą.

3.6. Premijuoti (skatinti)

sportininkus ir trenerius už sportinius pasiekimus pagrindiniuose čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.

Sudaryti premijavimo kriterijus;;

sudaryti premijavimui skirtų asmenų sąrašą;

metų pabaigoje organizuoti sportininkų ir trenerių pagerbimą.

VK

Trenerių taryba

Padidės sportininkų ir trenerių motyvacija siekti aukštų rezultatų;

rodomas pavyzdys aplinkiniams;

sukurtas šiltas mikroklimatas tarp sporto šakos gerbėjų.

 1. Tikslas: Sporto šakos patrauklumas – tinkamai vykdomos ir gerai valdomos organizuotos varžybos, reklama jų metu, pritrauks rėmėjus:
Eil.

Nr.

Uždaviniai Priemonės tikslui pasiekti Atsakingieji Pasiekimo rodikliai
1 2 3 4 5
4.1. Paruošti teisėjavimo reglamentą ir sukurti bazę naujų teisėjų rengimui. Įkurti juridinį vienetą, koordinuojantį teisėjų darbą;

vykdyti seminarus teisėjams pagal ITTF parengtus reikalavimus;

parengti kriterijus teisėjų kategorijoms suteikti;

vykdyti teisėjų rengimą ir atranką;

siųsti teisėjus į stažuotes;

apmokyti teisėjus naudoti programine įranga;

Teisėjai Padaugės kvalifikuotų teisėjų;

pagerės varžybų organizavimas ir vykdymas;

padaugės norinčių tapti teisėjais.

4.2. Gerinti varžybų vykdymo kokybę. Semtis patirties iš užsienio partnerių – kviestis kartu rengti varžybas, siųsti delegatus stebėti ir mokytis jas organizuoti;

tinkamai sukoordinuoti Lietuvos lygų pravedimo sistemą ir valdymą;

peržiūrėti ir pakeisti kai kurių varžybų nuostatus, pravedimo sistemą.

Administracija

Teisėjai

Lygų koordinatorius

Trenerių taryba

Tinkamai organizuojamos varžybos sukvies daugiau žiūrovų, populiarins sporto šaką, padidės galimybė sudominti rėmėjus;

atsiras pusiausvyra tarp profesionalų ir mėgėjų;

pritrauks daugiau žaidėjų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

4.3. Sudaryti tinkamas sąlygas, kad pritraukti sporto šakos rėmėjus reklamuotis svetainėje. Sukurti sporto šakos reklaminį takelį ir transliuoti sporto laidų metu;

nuolat patraukliai atnaujinti stalo teniso naujienas;

skelbti išsamią varžybų informaciją;

skelbti apie LSTA suteikiamą galimybę įmonėms reprezentavimo galimybes internetiniame puslapyje, tiesioginių vaizdo reklaminiuose klipuose ar reklamos plotuose varžybų metu ir kitose bendravimo formose.

Tarptautinių ryšių koordinatorė,

Generalinė sekretorė

Pritraukti sporto šakos privatūs rėmėjai, kas užtikrintų papildomas pajamas; išlaikomi seni rėmėjai;

didėjantis sporto šakos žinomumas.

 1. Tikslas: Sudaryti sąlygas gyventojams gėrėtis ir žavėtis geriausių sportininkų ir komandų rezultatais, žaidimu:
Eil.Nr. Uždaviniai Priemonės tikslui pasiekti Atsakingieji Pasiekimo rodikliai
1 2 3 4 5
5.1. Gerinti informacijos sklaidą. Skleisti informaciją per visuomenės informavimo priemones apie stalo teniso naujienas;

nuolatos informuoti žiniasklaidą apie svarbiausius įvykius ir pasiekimus;

vykdyti varžybų vaizdo transliacijas.

Generalinė sekretorė Didėjantis sporto šakos populiarumas ir visuomenės susidomėjimas šia sporto šaka.
5.2. Plėsti geografiją, vykdyti varžybas skirtingose savivaldybėse. Numatyti skirtingų amžiaus grupių varžybas skirtingose savivaldybėse;

bendradarbiauti su miestų savivaldybėmis dėl statinių plėtros ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir rajonuose.

Generalinis/ė sekretorius/ė, Prezidentas/ė

Teisėjai

Daugiau gyventojų turės galimybę susipažinti su šia sporto šaka;

atsiras susidomėjimas gerinti esamas sąlygas varžybų vykdymui, naujų sporto erdvių sukūrimui.

5.3. Rengti tarptautines stalo teniso varžybas, sudaryti svarbiausių tarptautinių renginių varžybų kalendorių Bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, vykdyti didelio masto tarptautines varžybas;

skleisti informaciją per visuomenės informavimo priemones apie vyksiančias varžybas, jų pobūdį, dalyvius ir datas.

Generalinis/ė sekretorius/ė, Prezidentas/ė

Teisėjai

Šalies gyventojai turės galimybę gyvai matyti aukšto lygio žaidėjus;

stebėti profesionalų žaidimą.

5.4. Organizuoti renginius skirtus ne tik aukšto meistriškumo varžyboms, bet ir tokius, kurie įtrauktų plačias visuomenės mases. Skatinti informacinėmis priemonėmis paminėti pasaulinę stalo teniso dieną – balandžio 6;

apdovanoti geriausiai suorganizuoto renginio organizatorius;

organizuoti netradicines varžybas: šeimų turnyrus ir pan.,

skatinti dalyvauti mokyklų, jaunučių ir jaunių žaidynėse.

Generalinė sekretorė

Trenerių taryba

Teisėjų kolegija

Renginiai skatins masiškumą ir populiarumą;

daugiau visuomenės narių įsitrauks į aktyvią fizinę veiklą.

LAUKIAMI REZULTATAI 

 1. Padidėjęs 10 – 15 % sportuojančiųjų skaičius.
 2. Išaugęs didelio meistriškumo sportininkų skaičius: 8 vyrai ir 8 moterys ITTF reitinge.
 3. Pakelta sporto trenerių kvalifikacija, patobulintos metodinės žinios: 15-20 trenerių dalyvaus ITTF ir ETTU mokymo seminaruose kitose šalyse, 2017 metais vykusiuose ETTU Level 2 mokymuose mūsų šalyies 10 trenerių, išsilaikė egzaminus ir gavo pažymėjimus, dalyvaus tęstiniuose Level 3 mokymuose.
 4. Sukurta tarptautinius kriterijus atitinkanti sporto bazė, kuri pritrauktų daugiau talentingų jaunųjų sportininkų.
 5. Efektyviai veiks varžybų vykdymo sistema – sukūrus varžybų valdymo sistemą, reitingus skaičiuos kompiuterinė programa, bus matomi išsamūs varžybų rezultatai.
 6. Racionaliai ir tinkamai administruojamos lėšos suteiktų pasitikėjimą sportininkams, treneriams, kitų organizacijų atstovams, taip didėtų patrauklumas rėmėjams finansuoti stalo teniso sporto šakos vystymą.
 7. Stalo teniso sporto šaka išliks aktyvia Europos stalo teniso asociacijos ir Tarptautinės stalo teniso federacijos

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENALSTA prezidentas prižiūri strateginio plano įgyvendinimą. Kiekvieną metų ketvirtį vykdomo komiteto posėdžiuose atsakingi nariai už pavestus darbus pagal paskirtas sritis pristato atliktas užduotis. Metų pabaigoje peržiūrima, pažymimas progresas, skelbiama kas įgyvendinta per metus laiko. LSTA strateginio plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi metinėje ataskaitinėje konferencijoje.

Nepavyko rasti.

English EN Lithuanian LT