Trenerių tarybos rinkimų tvarka

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS TRENERIŲ TARYBOS RINKIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

1. LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS (toliau – LSTA) Trenerių Taryba (toliau – Taryba) yra LSTA organas. Tarybą sudaro 7 (septyni) nariai. Tarybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Taryba yra renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui tokia tvarka:
I. Trenerių Tarybos pirmininkas pagal LSTA įstatų 7.11.4 punktą renkamas LSTA rinkiminėje – ataskaitinėje konferencijoje ir išrinktas tampa Vykdomo komiteto nariu ir Tarybos nariu.
II. Kitų 6 (šešių) Tarybos narių rinkimuose gali dalyvauti: miestų, rajonų stalo teniso treneriai, mokytojai dirbantys sporto mokyklose, sporto centruose, sporto klubuose turintys trenerio išsilavinimą arba trenerio licenciją. Jie renkami tokia tvarka:
– 1 (vieną) narį renka Vilniaus miestas
– 1 (vieną) narį renka Kauno miestas
– 1 (vieną) narį renka Panevėžio miestas
– 1 (vieną) narį renka Šiaulių miestas
– 2 (du) narius renka Lietuvos savivaldybių rajonai, bei Alytaus ir Klaipėdos miestais.

2. Aukščiau nurodyti 6 (šeši) Tarybos nariai renkami atitinkamo Lietuvos miesto, rajonų kartu su Alytaus ir Klaipėdos miestų visuotiniuose trenerių susirinkimuose. Trenerių siūlymu iškeliami kandidatai į Tarybą, vykdomas balsavimas ir balsavimo metu (atviro ar slapto nusprendžia kiekvienas visuotinis trenerių susirinkimas atskirai) daugiausia balsų surinkęs kandidatas išrenkamas į Tarybą. Tokie trenerių visuotinių susirinkimų protokolai pristatomi į LSTA būstinę.

3. Trenerių tarybos narių rinkimai, turi įvykti per 1 (vieną) mėnesį po LSTA rinkiminės – ataskaitinės konferencijos. Taryba savo funkcijas atlieka nustatytą laiką (kadenciją) arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Taryba. Išrinktus narius turi patvirtinti LSTA Vykdomasis komitetas.

4. Pagal įstatų 7.11.4 punktą, kad LSTA eilinė ar neeilinė konferencija gali atšaukti trenerių Tarybos pirmininką ir nesibaigus jo kandencijai.

5. Taryba teikia rekomendacijas Vykdomajam Komitetui tokiais klausimais:

4.1 Dėl LSTA asmeninių ir komandinių čempionatų nuostatų.
4.2 Dėl LSTA vykdomų varžybų kalendoriaus;
4.3 Dėl visų amžiaus grupių Lietuvos rinktinių sudarymo principiniu nuostatu;
4.4 Dėl visų amžiaus grupių Lietuvos rinktinių trenerių skyrimo;
4.5 Dėl stalo teniso stovyklų organizavimo;
4.6 Dėl varžybų dalyvių sąrašo tvirtinimo į varžybas ir stovyklas;
4.7 Dėl finansinių lėšų skyrimo;

6. Taryba atlieka kitas jai pavestas funkcijas bei teikia rekomendacijas kitiems LSTA organams, nariams, treneriams stalo teniso klausimais.

7. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Tarybos pirmininkas, 2/3 tarybos narių. Pranešimas apie šaukiamą Tarybos posėdį turi būti išsiųstas visiems Tarybos nariams elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio, išskyrus atvejus kai visi Tarybos nariai sutinka su trumpesniu pranešimo terminu. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Balsavimo metu kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Tarybos narys neturi teisės balsuoti, kai Tarybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Taryboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

8. Tarybos narys savo valią už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga.

9. Tarybos posėdžiuose, patariamojo balso teise, gali dalyvauti LSTA Prezidentas, LSTA Vykdomojo komiteto nariai, vice prezidentai, Lietuvos rinktinių treneriai, treneriai dirbantys sporto mokyklose, sporto klubuose, sporto centruose turintys trenerio išsilavinimą arba trenerio licenciją, bei susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

10. Tarybos posėdžiuose pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Posėdį protokoluoja išrinktas Tarybos narys. Protokolą pasirašo Tarybos Pirmininkas ir sekretoriaujantis Tarybos narys. Protokolas pristatomas LSTA VK . Trenerių tarybos sprendimai viešinami LSTA svetainėje.

11. Atšaukti Tarybos narį turi teisę tik atitinkamų miestų, rajonų su Alytaus ir Klaipėdos miestais, visuotiniai trenerių susirinkimai balsų dauguma, kurio protokolas pristatomas LSTA VK .

12. Siūlyti keisti, papildyti Tarybos rinkimo pagrindinius principus turi teisę treneriai visuotiniame trenerių susirinkime kas 4 metus. Po to jie tvirtinami LSTA VK.